K.V.K.K.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Tronapay Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Tronapay”) ürün ve hizmetlerinden faydalanan kişiler dahil, Tronapay ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işleyerek muhafaza edilmesine, verilerin güvenliğine büyük önem göstermektedir. Bu sorumluluğun farkında olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel veriler aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik ve diğer gerekli bilgilerinin kaydedilmesi; elektronik kanallar veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen süre boyunca saklanması, yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması TCMB, MASAK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi ve belge saklama, raporlama, bilgi paylaşımı ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, talep ettiğiniz şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgi araştırmaları ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi; hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, TronaPay’in insan kaynakları politikalarının/çalışmalarının yürütülmesi, şirketimiz ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin şirketimizin tarafınıza karşı tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile işlenmekte ve yetkili kurumlara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra izni vermeniz durumunda size iletişim, tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması için işlenebilmektedir.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel veriler işbu metnin 1. Maddesine belirtilen gerekçelerle, Tronapay iş ortaklarına, tedarikçilere, Tronapay yetkililerine, hissedarlara, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, mevzuatın izin verdiği hallerde faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlara, yurt içi /yurt dışı finansal kuruluşlara, destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda Tronapay tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Tronapay’in sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel veriler KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahiplerinin, haklarına ilişkin taleplerini, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Tronapay’e iletmesi durumunda Tronapay talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Tronapay tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir.

5.Rıza Gerektirmeyen Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda; Tronapay’ın, kişinin açık rızasını almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu sıfatıyla Tronapay’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Tronapay’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6.Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamaları içeren talebini www.tronapay.com adresindeki formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını;

 • Oruçreis Mah. Giyimkent Cad. Giyim Kent 2A1 Esenler – İstanbul adresine posta yoluyla ya da elden,
 • Formu taratarak info@tronapay.com.tr adresine elektronik posta yolu ile iletmelidir.